Vermilion wil huidige staat van bebouwing in kaart brengen

10 november 2017

Hollands Kroon/Schagen – Vermilion wil in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen een bouwkundige vooropname uitvoeren die de huidige staat in kaart brengt van de bebouwing binnen het invloedsgebied van het Slootdorp gasveld waaruit de onderneming aardgas wint. De bouwkundige vooropname verschaft bewoners en eigenaren inzicht in de huidige staat van hun pand. Dit inzicht dient als referentie in het geval wordt vermoed dat schade is ontstaan door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De vooropname draagt ertoe bij dat Vermilion eventuele schademeldingen adequaat kan behandelen.

Seismische risicoanalyse
Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe Mijnbouwwet van kracht. In deze wet is rekening gehouden met de maatschappelijke zorg die is ontstaan over de gevolgen van gaswinning voor de lokale leefomgeving. Zo schrijft de wet nu voor dat een seismische risicoanalyse onderdeel uitmaakt van het winningsplan. In deze analyse wordt naast het risico op een aardbeving ook aandacht besteed aan het effect daarvan op de lokale leefomgeving in het geval er een voorkomt. Vermilion heeft deze risicoanalyse laten uitvoeren. De conclusie is dat de kans op het ontstaan van een aardbeving als gevolg van gaswinning uit het Slootdorp gasveld verwaarloosbaar is.

Versterking seismische meetnet KNMI
Ondanks deze uitkomst neemt Vermilion maatregelen die verder gaan dan de wettelijk verplichte eisen. Op kosten van de onderneming is het seismische meetnet van het KNMI versterkt binnen het invloedsgebied van de gasvelden. Volgens de richtlijn van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt het invloedsgebied gevormd door de grond waaronder het gasveld zich bevindt, uitgebreid met een bufferzone van vijf kilometer rondom de buitenranden van het gasveld.

Uitvoering vooropname
De vooropname is in handen van een ingenieursbureau met ervaring in dit type onderzoek. Voor de vooropname maakt het bureau een representatieve dwarsdoorsnede van de bebouwing en verdeelt deze in categorieën, zoals vooroorlogse en naoorlogse woningen, boerderijen en andere (bedrijfs)gebouwen.

De resultaten van de vooropname in combinatie met het seismische meetnet helpen om bij eventuele toekomstige schademeldingen aan gebouwen vast te stellen of er een relatie is met gaswinning.

Informatiebijeenkomsten
Voor bewoners in het invloedsgebied worden er twee informatiemarkten gehouden.
Bewoners krijgen daar de gelegenheid nader kennis te maken met Vermilion en vragen te stellen over de bouwkundige vooropname en activiteiten in de regio. De informatiemarkten hebben plaats op:

Datum 16 november
Tijdstip: 19–21 uur
Locatie: Hotel Wieringermeer (Van der Valk)
Adres:   Terpstraat 49
              1771 AC Wieringerwerf

Datum 20 november
Tijdstip: 19–21 uur
Locatie: Kerkje Oudesluis
Adres:   Noorderweg 15
             1757 PC Oudesluis

Over Vermilion
Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier.
In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.