Mentorschap Nederland herhaalt succesvolle radiocampagne

19 februari 2015

Behoefte aan vrijwillige mentoren blijft groot

Utrecht, 19 februari 2015 – De komende jaren groeit de behoefte aan mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen en geen familie hebben om dat namens hen te doen. Het betreft mensen met dementie, een verstandelijke of een psychische beperking. Om te zorgen dat er voor hen voldoende mentoren zijn, start Mentorschap Nederland een wervingscampagne. De campagne loopt van 23 februari tot en met 9 maart, op NPO Radio 1 en Radio 2.

Mentorschap Nederland hoopt dat de campagne net als vorig jaar veel nieuwe aanmeldingen oplevert. Op dit moment is er veel aandacht voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Beoogd wordt om de cliënt meer zeggenschap in het zorgplan te geven. Daarmee ontstaat een toenemende behoefte aan mentoren. De spotjes richten zich niet alleen op potentiële mentoren, maar ook op zorgprofessionals. Instellingen en gemeentelijke diensten zijn namelijk nog onvoldoende bekend met mentorschap als wettelijke vertegenwoordiging van mensen die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Waarom Mentorschap
De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. Dat kan leiden tot problemen, bijvoorbeeld bij de keuze voor een noodzakelijke medische behandeling. Nederland telt bijna een kwart miljoen mensen die door ziekte of beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. "Mensen die geen familie of netwerk hebben, lopen een risico als ze door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning langer zelfstandig moeten blijven wonen", aldus Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland. "Wanneer zij hun eigen situatie niet goed overzien en niemand hebben die voor hen opkomt, komen deze mensen in aanmerking voor mentorschap. Dat wordt door de kantonrechter toegekend. Een mentor kan voor de cliënt de nodige beslissingen nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad. Onze goed opgeleide vrijwillige mentoren hebben als regel niet meer dan één of twee cliënten onder hun hoede, waardoor ze deze alle persoonlijke aandacht kunnen geven die zij nodig hebben."

Werving van vrijwillige mentoren
Mentorschap Nederland beschikt op dit moment over 1500 mentoren en wil dit aantal de komende jaren met 15% per jaar uitbreiden. De campagne op NPO Radio 1 en Radio 2 is één van de middelen die de organisatie inzet om mentoren te werven. In het reclamespotje roept Marinka de Haan, zelf mentor, mensen op ook mentor te worden. Mentorschap Nederland hoopt op minimaal eenzelfde succes als vorig jaar. Toen leidde de radiocampagne tot 176 aanmeldingen.

Mentorschap Nederland
Mentorschap Nederland is een vereniging van twaalf regionale stichtingen. Zij maken vrijwillig mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij goed het welbevinden van hun cliënt volgen en voor hen opkomen. De regionale coördinatoren werven en trainen mentoren, koppelen hen aan cliënten en geven deskundige begeleiding.