Dag van de Mentor: met mentorschap in veilige handen

09 oktober 2014

Aandacht nodig voor ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling

Utrecht, 9 oktober 2014 – Op zaterdag 11 oktober 2014 komen de mentoren van Mentorschap Nederland tijdens de Dag van de Mentor bijeen in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Zij bespreken dan de rol die zij kunnen spelen bij de bescherming van ouderen tegen mishandeling en misbruik. Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal ook haar visie geven op het onderwerp.

Mentorschap Nederland wil tijdens deze Dag van de Mentor aandacht vestigen op het belang van een veilige omgeving voor ouderen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Naar schatting zijn jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar slachtoffer van mishandeling door een familielid, een vrijwilliger of een professional. In dat kader zal Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS, het Actieplan 'Ouderen in veilige handen' toelichten. Dit plan is op initiatief van het ministerie opgesteld om de mishandeling van ouderen tegen te gaan. Een van de actiepunten is het beter benutten van de mogelijkheden voor de inzet van mentoren.Met mentorschap in veilige handen

Het thema van de Dag van de Mentor is gekozen in het kader van het project 'Met mentorschap in veilige handen', een deelproject van het landelijk Actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Hiermee wil Mentorschap Nederland de rol van mentoren versterken bij de aanpak van ouderenmishandeling door de deskundigheid te vergroten van mentoren en coördinatoren die met ouderen werken. Mentorschap Nederland heeft hiervoor een training en stappenplan ontwikkeld. Op dit moment is 79 procent van de mentoren met een oudere cliënt getraind in het omgaan met ouderenmishandeling.

"De mentor beschermt de cliënt door te zorgen voor extra maatregelen als mishandeling wordt gesignaleerd en erop toe te zien dat afspraken worden nagekomen. Mentoren kunnen daarbij advies vragen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld", aldus Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland. "De mentor is geen hulpverlener of crisismanager, maar de belangenbehartiger die oplossingen zoekt. Hij of zij is wettelijk bevoegd namens zijn cliënt besluiten te nemen over de geboden verzorging, verpleging en begeleiding. Doordat elke vrijwillige mentor hooguit twee cliënten heeft, krijgt de cliënt maximale aandacht en persoonlijke begeleiding."

Bekendheid van mentorschap
Het mentorschap, en in het bijzonder de rol van mentoren bij mishandeling en misbruik van ouderen, is nog betrekkelijk onbekend. Mentorschap Nederland stelt zich daarom ook als doel om haar bekendheid te vergroten, zodat zorginstellingen en gemeenten weten wat mentoren kunnen betekenen. Mentorschap Nederland voert hier in de loop van het jaar verschillende campagne-activiteiten voor uit.

Over Mentorschap Nederland
Mentorschap Nederland maakt vrijwillig mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. De mentoren van Mentorschap Nederland zijn professionele vrijwilligers met één of twee cliënten. Zij worden met zorg gekoppeld en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij goed het welbevinden van hun cliënt volgen en voor hen opkomen.

Mentorschap Nederland is een vereniging van veertien regionale stichtingen waar coördinatoren in dienst zijn die de mentoren werven, trainen, koppelen aan cliënten en begeleiden.