Hansa Hydrocarbons rondt met succes 3D-seismisch onderzoek in Noordzee af

08 september 2014

Londen – Hansa Hydrocarbons Limited (Hansa) heeft met succes zijn grootschalig 3D seismisch onderzoek in de blokken G18, H16, M3 en N1 van het 4Quads-gebied in de Noordzee afgerond. Het betreffende gebied ligt in het Nederlandse deel van de Noordzee, direct tegen de Duitse zeegrens, circa 40 km ten noorden van Schiermonnikoog. Het bestrijkt een totale oppervlakte van bijna 965 km2. Het onderzoek is uitgevoerd door de MV WG Amundsen van WesternGeco, een dochteronderneming van het wereldwijd actieve olie- en gasbedrijf Schlumberger.

Doel
Het onderzoeksgebied is onderdeel van de Rotliegend Havel zandsteenafzetting die eerder met succes is onderzocht in de aangrenzende Duitse H&L blokken, waarin Hansa voor 20% participeert. De bevindingen tot nu toe wijzen erop dat het 4Quads-gebied potentieel een grote gasvoorraad bevat. Hansa verwacht dat na verwerking en interpretatie van de seismische data kan worden aangetoond, dat in het gebied dikkere lagen gashoudend Havel-zandsteen voorkomen dan tot op heden aangetoond bij bestaande boringen. Met de nieuwe seismische gegevens kan in de loop van 2015 een nieuwe putlocatie worden bepaald en zou in 2016 een exploratieboring kunnen worden gestart.

Mijlpaal
"De succesvolle afronding van dit 3D onderzoek vormt een belangrijke mijlpaal in de taxatie van het 4Quads-vergunningsgebied", aldus John Martin, CEO van Hansa Hydrocarbons. "Het uitvoeren van het omvangrijke offshore onderzoek in dit drukke gebied was een grote uitdaging. We moesten rekening houden met het milieu, militaire installaties, scheepvaart en windmolenparken. Alle lof aan het Hansa-team en onze onderaannemers. We hebben veel energie gestoken in het onderzoek naar de geologische gesteldheid van de Rotliegend zandsteenafzetting en hebben de vaste overtuiging dat het 3D seismisch onderzoek het juiste instrument is om betrouwbare informatie te krijgen. Met een verwachte ondergrondse gasvoorraad van meer dan 70 miljard m3 vormen de 4Quads een aanzienlijk economisch belang voor Hansa én voor de Nederlandse overheid."

Specifieke milieumaatregelen
Bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek heeft Hansa alle maatregelen getroffen om de milieueffecten tot een minimum te beperken. Zo zijn specifieke maatregelen getroffen om zeezoogdieren, zeker zo vlakbij het Borkum Riffgrund Natura 2000-gebied, zo veel mogelijk te ontzien. Als door visuele of akoestische waarneming zou worden vastgesteld dat zulke dieren zich in het gebied bevonden, dan wordt het onderzoek later gestart. Uitgangspunt voor het onderzoek waren de voorwaarden in de vergunning van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing voor de Flora en faunawet.
Hansa Hydrocarbons bezit, als operator, een belang van 60% in de licenties. De overige 40% is in handen van EBN.

Over Hansa Hydrocarbons
Hansa Hydrocarbons Limited richt zich op de exploratie en productie (E&P) van voornamelijk gasvelden in de Britse, Nederlandse en Duitse delen van de zuidelijke Noordzee. Op dit moment is ons portfolio verdeeld over twee kerngebieden, te weten het Britse offshore Humberside-gebied en zo'n 250 kilometer oostwaarts het gebied aan beide zijden van de offshoregrens tussen Nederland en Duitsland (circa 40 km ten noorden van Schiermonnikoog). Hansa probeert voortdurend actief dit portfolio uit te breiden door te zoeken naar mogelijke nieuwe deelnames en door vergunningen aan te vragen in Nederland, Engeland en Duitsland.